شرکت تیار پیشرو در محصولات دانش بنیان مصالح دانش بنیان ساختمان سبز

ما با تجربیات دانش بنیان چندین ساله خود تحت نام تجاری تیار در جزء به جزء ساختمان، ملات ها، بتن ها و چسب های تیار که از بنیان تا بام ساختمان سبز پایدار بکار رفته است

ساختمان سبز پایدار

این شرکت با تجربیات دانش بنیان خود تحت نام تجاری تیار در جزء به جزء ساختمان ، توانایی اجرای پروژه کامل ساختمان سبز پایدار بر اساس موارد زیر داراست:

سقف سبک سازه ای تیار

نمای عایق حرارت ورطوبت تیار

مالت های آماده تیار

در این پروژه ها با استفاده از محصولات تیار و تجدید نظر در محاسبات، نسبت به طراحی و محاسبات اولیه مهندس مشاور ، تمام شاخص های ساختمان سبز پایدار ، بشرح زیر عملیاتی می گردد:

شاخص های ساختمان سبز

کاهش بار مالی پروژه به میزان حدود ۳۰ %

کاهش حجم و وزن فونداسیون (تبدیل فونداسیون از گسترده به نواری)

کاهش وزن ساختمان ، به میزان حدود ۳۰۰ کیلوگرم در مترمربع

کاهش وزن سازه فلزی ، به میزان حدود ۴۰ %

کاهش بار حرارتی ، به میزان حدود ۸۵ % (کاهش خرید تاسیسات حرارتی)

کاهش هزینه انرژی در بهره برداری

حذف مصالح فله همچون ماسه ، پوکه ، ایزوگام ، گچ وخاک

حذف پسماند ساختمانی

با تعدادی از پروژه های ساختمان سبز آشنا شوید

مدیریت موفق در برنامه ریزی های پژوهشی و بهره گیری از پرسنل مجرب، باعث گردید تا شرکت تیار توانایی تولید بیش از ۱۵ نوع محصول دانش بنیان را در این زمینه به عرصه تولید انبوه برساند

شرکت تیار
شرکت تیار
شرکت تیار